Mesures de seguretat SARS-CoV-2 per tal de garantir una estada segura a tots els clients i a l'equip que ho fa possible. Més informació

AVÍS LEGAL

Textos legals

Nota Legal

D’acord amb l’article 10 de la de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que el lloc i el domini www.hotelsantarosa.es és un domini de l’empresa Macià SA, amb domicili al Carrer Sènia de Barral, 39 17310- Lloret de Mar, Espanya, telèfon +34 972 36 43 62 i correu electrònic info@hotelsantarosa.es. La societat MACIÀ S.A amb el CIF: A-17014820, figura inscrita al registre mercantil de Girona, tom 104, Llibre 38 Sec. 3a, foli 32, full 720, inscripció 1a.

Protecció de dades i política de privacitat

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, conegut com a Reglament General de Protecció de Dades (RGPD o GDPR); la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, els informem que la Política de Protecció de dades i Política de privacitat de la nostra empresa, en el que es refereix al tractament de les seves dades personals, és la següent:

Responsable del tractament de les dades personals:

El responsable del tractament de les dades personals és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, sol o juntament amb altres, determini els fins i mitjans del tractament. En aquest cas, les dades del responsable del tractament són els següents:

Identitat: Macià SA

CIF: A-17014820

Direcció postal: Apartat correus 21 17310 Lloret de Mar

Telèfon: +34 972 36 43 62

Adreça electrònica: info@hotelsantarosa.es

Macià SA en qualitat de responsable de les dades i de la pàgina web, de conformitat amb la normativa legal vigent, i en concret, amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD o GDPR), així com per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del comerç Electrònic (LSSICE), us informem que tenim implementades mesures tècniques i organitzatives adequades, segons l'estat de la tècnica i el cost de la seva aplicació pel que fa als riscos i la naturalesa de les dades personals tractades, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades personals.

Dades personals: Les dades personals són qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable («l'interessat»); es considerarà persona física identificable tota persona la identitat pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com ara un nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona. Hi ha una gran varietat d'informació que es considera dades personals, per exemple, el nom, informació de contacte, nombre d'identificació, IP de l'ordinador, etc. Per ampliar aquesta informació podeu consultar la web de l'Agència Espanyola de Protecció de dades (http://www.agpd.es) o la de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/), entre d'altres.

Tractament de dades personals: Es considera tractament de dades personals qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, confrontació o interconnexió, limitació, supressió o destrucció de les dades.

Finalitat del tractament de dades: Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? Les dades personals facilitades pels interessats seran utilitzades exclusivament per a les següents finalitats:

- Reserva, registre i contractació de productes: Gestionar i executar la prestació dels serveis i / o productes contractats o sol•licitats pels interessats, així com les gestions necessàries per dur a terme la relació contractual amb l'interessat, la qual cosa inclou informar, tramitar , gestionar, modificar i qualsevol altra operació que sigui necessària per a la gestió de la seva reserva o compra, així com la posterior facturació i cobrament. Es poden realitzar anàlisis d'usos en base a l'historial de compres i reserves d'un mateix interessat, sense que en cap cas es prenguin decisions automatitzades que comportin efectes jurídics.

- Llibre registre d'entrades de viatgers en establiments d'hostaleria: Recollir, gestionar i trametre la informació establerta per la normativa legal vigent pel que fa al llibre registre d'entrades de viatgers en establiments hotelers.

- Consultes: Atendre, respondre i seguir les consultes i sol•licituds efectuades pels interessats i/o proporcionar informacions sol•licitades per l'usuari.

- Publicitat de productes i serveis propis: Enviar comunicacions comercials publicitàries (newsletters) relacionades amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (correu electrònic, correu postal o telèfon), amb promocions i descomptes, invitacions a esdeveniments organitzats per l'empresa, etc. en el supòsit en què l'interessat hagi acceptat i consentit l'enviament de comunicacions comercials mitjançant l'alta i subscripció a la Newsletter.

- Finalització de reserves inacabades: Posar-se en contacte per qualsevol mitjà (correu electrònic o telèfon) amb l'usuari en el supòsit en què no s'hagi finalitzat la reserva amb l'objectiu de conèixer el motiu pel qual no s'ha finalitzat la mateixa.

- Comunicar canvis en la política de privacitat: Notificar o comunicar canvis rellevants en la política de protecció de dades i de privacitat, avís legal o política de cookies o galetes informàtiques.

- Estadístiques: Realitzar estudis de mercat i estadístiques dels nostres productes i serveis, sense que en cap cas es prenguin decisions de manera automatitzada. L'empresa l'informa que no tractarà les seves dades personals per a cap altra finalitat llevat de les recollides en aquest apartat, llevat dels supòsits en què hi hagi una obligació legal o requeriment judicial. Les seves dades personals no seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que comportin efectes jurídics per a l'interessat. Durant quant de temps conservarem les seves dades personals? Les dades personals que ens ha proporcionat es conservaran durant el temps necessari per dur a terme el servei sol•licitat o contractat, i fins a un termini màxim de 5 anys a partir de l'última confirmació per part seva de l'existència d'interès en que mantinguem les seves dades . Això s'entén sense perjudici d'una possible conservació més prolongada a l'efecte d'un eventual compliment de les obligacions legals i per a l'exercici i seguiment de les accions legals i judicials que puguin ser pertinents. Transcorreguts els terminis indicats es procedirà a l'eliminació de les dades personals.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades personals respon a la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica per part de l'usuari en el moment d'acceptació d'aquesta Política de protecció de dades personals i de privacitat. Així mateix, es detalla a continuació la legitimació per al tractament de les seves dades per a cadascuna de les finalitats del tractament de dades personals que s'han identificat amb anterioritat:

- Reserva, registre i contractació de productes: La base legal per al tractament de les seves dades personals és la relació contractual i, si escau, precontractual establerta entre les parts per a l'execució de la prestació dels serveis i/o productes contractats o sol•licitats pels interessats, i en concret, per a l'execució de la reserva dels serveis i productes del nostre establiment que ha efectuat, segons els termes i condicions que consten a l'apartat de termes i condicions de contractació, així com el compliment de les obligacions mercantils, fiscals i comptables que corresponguin. Tot això en base al que preveu l'article 6.1 apartats a) ib) de l'RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol•licitades per la reserva impossibilitarà, per tant, la realització del contracte o de la reserva sol•licitada. Per ampliar informació sobre la contractació dels nostres productes i serveis consulti l'apartat Condicions i Termes de Contractació. Un cop feta la reserva, l'interessat rebrà un correu electrònic de confirmació amb les dades de la reserva.

- Llibre registre d'entrades de viatgers en establiments d'hostaleria: La base legal per al tractament de les seves dades personals és l'obligació legal establerta al respecte de la recollida, gestió i tramesa als cossos de seguretat competents establerta en la Llei Orgànica 4/2015 , de 30 de març de Protecció de la Seguretat Ciutadana i altra normativa de desenvolupament. Això en base al que estableix l'article 6.1 apartat c) de l'RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol•licitades impossibilitarà, per tant, la possibilitat d'allotjar-se a l'establiment.

- Consultes: La base legal per al tractament de les seves dades personals és la possibilitat de donar resposta a les consultes lliurement plantejades pels interessats. Aquest tractament es realitza en base al que estableix l'article 6.1 apartats a) ib) de l'RGPD.

- Publicitat de productes i serveis propis: En cas que l'interessat hagi marcat la casella corresponent a acceptar rebre comunicacions comercials publicitàries (newsletters), la base legal per enviar publicitat sobre productes i serveis és el propi consentiment lliure i exprés de l'interessat, que pot retirar en qualsevol moment, sense que la retirada del consentiment per a aquesta finalitat condicioni l'execució del contracte de reserva d'habitació, si s'escau. Aquest tractament de dades personals es basa en el que estableix l'article 6.1 apartat a) de l'RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol•licitades impossibilitarà, per tant, la possibilitat de subscriure al newsletter o de rebre comunicacions comercials amb informació dels nostres productes o serveis. L'informem que té dret a retirar el seu consentiment per a aquest tractament en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que desitgi retirar el seu consentiment, consulteu l'apartat "Dret de les persones interessades".

- Comunicar canvis en la política de privacitat: La legitimació per a tractar les dades personals en aquest supòsit es basa en la conveniència de comunicar als interessats els canvis que puguin produir-se en la política de privacitat de l'empresa, així com en el seu lliure acceptació i consentiment per a aquest tractament, en base del que estableix l'article 6.1 apartats a) ib) de l'RGPD.

- Estadístiques: La legitimació per a tractar dades per a realitzar estudis de mercat i estadístiques dels nostres productes i serveis, sense que en cap cas es prenguin decisions de manera automatitzada amb efectes jurídics per a l'interessat, es troba la lliure acceptació i consentiment de l'interessat per a aquest tractament, en base del que estableix l'article 6.1 apartats a) de l'RGPD. L'informem que té dret a retirar el seu consentiment per a aquest tractament en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que desitgi retirar el seu consentiment, consulteu l'apartat "Dret de les persones interessades".

Drets de les persones interessades

L'informem que en la seva qualitat de persona interessada li corresponen els següents drets:

- Dret d'accés: qualsevol persona té dret a conèixer i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal que tractem. - Dret de rectificació: les persones interessades tenen dret a sol•licitar la rectificació, complementació i / o correcció de les dades inexactes, incorrectes o incomplets. Dret a supressió (també conegut com "dret a l'oblit"): les persones interessades, si ho consideren oportú, tindran dret a sol•licitar la supressió de les dades personals que els concerneixen, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals es van recollir.

- Dret de cancel•lació: els interessats poden sol•licitar la cancel•lació de les seves dades.

- Dret d'oposició: els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l'elaboració de perfils, i en la resta de supòsits que estableix l'article 21 del RGPD. En cas que ho sol•liciti, l'empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

- Dret de limitació en el tractament: en determinades circumstàncies que preveu l'article 18 RGPD els interessats poden sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament els conservarem per exercir o defensar reclamacions. En concret, té dret a limitar el tractament en els supòsits en què:

• l'interessat impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l'exactitud dels mateixos;

• el tractament sigui il•lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol•liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;

• el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions;

• l'interessat s'hagi oposat al tractament per motius relacionats amb la seva situació particular a que les seves dades personals siguin objecte d'un tractament basat en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; i/o el tractament sigui necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat. Dret a la portabilitat de les dades: els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, amb la finalitat que es puguin transmetre a un altre responsable, en els termes de l'article 20 del RGPD. Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: els interessats tenen dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat de les seves dades que produeixi efectes jurídics. Dret a retirar el consentiment prestat: els interessats tenen dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix. Per retirar el seu consentiment respecte a la remissió de comunicacions comercials dels nostres productes i serveis Vegeu la secció "Com pot exercir els seus drets?". També podrà donar-se de baixa directament cada vegada que rebi una comunicació comercial per correu electrònic. Els interessats poden obtenir informació addicional sobre els seus drets a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de dades (http://www.agpd.es) oa la de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/)

Com pot exercir els seus drets?

Pot exercir els seus drets mitjançant un escrit remès a l'adreça postal Carrer Sènia de Barral, 39 17310- Lloret de Mar o al correu electrònic info@hotelsantarosa.es, amb l'assumpte "Dades Personals" adjuntant una fotocòpia del seu document d'identitat o qualsevol mitjà anàleg establert en dret.

De quines vies de reclamació disposa?

Si considera que els seus drets no han estat adequadament atesos, l'interessat té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades o davant de qualsevol autoritat de control competent.

Informació tractada.

Quines categories de dades personals tractem?

Procurem que la informació que sol•licitem sigui la mínima i necessària per a la gestió de les finalitats que consten en aquesta Política de Protecció de dades i de privacitat. La nostra empresa pot tractar les següents categories de dades personals:

- Dades identificatives: nom i cognoms, número d'identificació, país, etc.

- Adreces postals o electròniques i número de telèfon.

- Informació econòmica financera, per a la gestió de la reserva i posterior facturació i cobrament del servei sol•licitat.

- Dades relatives als productes i serveis contractats (hotels reservats, freqüència, durada de l'estada, hotels reservats amb anterioritat, etc).

- Dades de navegació en el lloc web. Per ampliar informació, consulteu l'apartat sobre Cookies o galetes informàtiques. No es tracten dades especialment protegides o categories especials de dades. Les categories d'interessats dels quals tractem les seves dades personals a priori són les persones interessades en els productes i serveis de la nostra empresa, així com en la contractació o reserves dels mateixos L'interessat garanteix que les dades personals que ha facilitat són veraces i es fa responsable de comunicar a l'empresa qualsevol modificació o error en els mateixos, responent per tant de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en cada moment.

En cas que l'interessat pretengui comunicar dades personals de tercers, prèviament ha d'haver informat i haver obtingut el consentiment d'aquest, d'acord amb la nostra Política de Protecció de Dades i de privacitat. És per això, que en cas que l'usuari hagi introduït dades personals d'un tercer, declara i garanteix que compta amb el consentiment del tercer per a la comunicació de les seves dades i posterior tractament dels mateixos per part de la nostra empresa, així com que ha informat prèviament al tercer les dades faciliti del contingut de la present Política de Protecció de dades i de privacitat.

Dades personals que recollim de forma automàtica.

Quan l'interessat visita les nostres pàgines web recopilem certa informació automàticament, encara que al final no es realitza cap reserva o contractació. Aquesta informació pot incloure l'adreça IP, la data i l'hora en què s'ha accedit als nostres serveis, informació sobre el maquinari, el programari o el navegador d'internet que faci servir, l'idioma seleccionat, entre d'altres. Aquesta informació permet millorar els serveis i l'experiència de l'usuari en el lloc web, i identificar possibles usos fraudulents i possibles atacs a la seguretat del lloc web, així com realitzar estadístiques sobre l'ús i eficàcia de la pàgina web. Llevat que es detecti un ús fraudulent o contra la seguretat del web, aquestes dades no es conservaran. En cap cas es prendran decisions automatitzades amb efectes jurídics per a l'usuari en base a aquesta informació. Per ampliar informació, consulteu l'apartat sobre Cookies o galetes informàtiques.

Enviament de comunicacions

Sempre que l'interessat realitzi una reserva o contracti un servei o producte, se li enviarà un correu electrònic en què es comunicarà la confirmació de reserva o contractació, amb informació de la mateixa. Així mateix, podrem posar-nos en contacte amb l'interessat a fi d'informar-lo qualsevol modificació o novetat relacionada amb la mateixa. D'altra banda, l'empresa podrà enviar comunicacions comercials relacionades amb els productes o serveis que ofereix sempre que així ho hagi consentit de manera expressa i específica mitjançant la validació de la casella habilitada a aquest efecte o mitjançant qualsevol manifestació de consentiment exprés en aquest sentit. L'interessat podrà retirar el seu consentiment per rebre qualsevol tipus de comunicació comercial en qualsevol moment enviant comunicació en els termes recollits en l'apartat "Dret de les persones interessades". Així mateix, aquesta possibilitat li serà oferta a la persona interessada també en cada comunicació comercial que rebi via correu electrònic o sms.

Comunicació de dades per part de menors d'edat

Els serveis oferts a través del lloc web només estan disponibles per a majors d'edat. Per tant, aquells que no compleixin amb aquesta condició hauran d'abstenir de subministrar informació personal al lloc web.

Links a pàgines web de tercers

La nostra pàgina web pot contenir enllaços a pàgines web de companyies i entitats de tercers. Atès que no podem fer-nos responsables de la forma en què aquestes companyies tracten la protecció de la privacitat i de les dades personals dels seus usuaris, els aconsellem que llegeixin detingudament les declaracions de política de privacitat d'aquestes pàgines web que no són propietat de de l'empresa amb relació a l'ús, processament i protecció de dades personals.

Mitjans de comunicació socials

La nostra empresa utilitza les xarxes socials per donar a conèixer els seus serveis i productes i compartir informació i experiències amb els seus usuaris i seguidors. Atès que no podem fer-nos responsables de la forma en què aquestes companyies tracten la protecció de la privacitat i de les dades personals, i que cadascuna d'elles té la seva pròpia política en la matèria, els aconsellem que llegeixin detingudament les declaracions de política de privacitat de cada xarxa social respecte al tractament que realitzen amb les dades personals dels seus usuaris, abans de fer-les servir.

Modificacions en la política de privacitat

L'empresa es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Dades i de Privacitat d'acord amb els tractaments de dades que realitzi i amb la legislació aplicable en cada moment, del que informarà degudament al lloc web, de manera que recomana l'interessat que la revisi periòdicament per estar informat de com l'empresa tracta i protegeix les seves dades personals.

Preguntes i dubtes

Si té algun dubte o pregunta sobre aquesta política de privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@hotelsantarosa.es amb l'assumpte "Política Privadesa".

Platja LLoret de Mar Costa Brava
Detall decoració Hotel Santa Rosa Lloret de Mar
Vistes al mar Hotel Santa Rosa Lloret de Mar
Jacuzzi Hotel Santa Rosa LLoret de Mar
Restaurant Marisc Hotel Santa Rosa
Habitació doble hotel Santa Rosa Lloret de Mar